27 Mart 2012 Salı

İletişim, iletişim birimi hakkında bilgiler


İletişim, iletişim birimi hakkında bilgiler

 
İletişim Nedir?
Günümüzde özellikle insan iletişimi konusunda yapılan bilimsel araştırmalar şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Aslında, araştırma çalışmalarında görülen gelişme, iletişim kavramının gittikçe genişleyen kullanım alanı ve anlamından kaynağını almaktadır. Buna bağlı olarak çok sayıdaki bilimsel disiplin kendi alanı ile ilgilide olsa iletişim konusunda çalışmaktadır. Örneğin; fiziksel bilimler, iletişim konusundaki çalışmalara; sibernetik, bilgi kuramı (enformasyon kuramı) ve genel sistemler kuramının teknik alt başlıkları bağlamında katılmaktadır. Sosyal bilimler alanında ise, kültür olgusunu iletişim olarak nitelendiren antropologların konuya bakış açıları ilk sırayı almaktadır.

İletişimin bir çok tanımı yapılmıştır. İletişim, Rumen’e (1984:11) göre, ister bilgiyi yaymak, ister eğitmek, ister etkilemek ya da yalnızca anlatmak olsun, bilgi vermeye ilişkindir, başka bir deyişle, bilgiye-yönelik davranıştır; Gerbner'a (1984:5) göre de "insanlar arasında simgeler iletişimdir." Gabriel Rodriques (1987) için iletişim salt bilgi yada ileti göndermeyi kapsamaz, birlikte çalışan kişilerin etkinliklerini de koordine eder. Genel anlamda iletişim haber veri alış-verişi değil, görüşler, olgular ve verilerin iletimi ve paylaşımını içeren bireysel ve ortak etkinliktir (MacBride, 1988).

İletişim tanımı; İki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir. Bu tanımda açıklanması gereken dört kavram vardır:
- Birim;
- Birbirine ilişkin olma;
- Mesaj;
- Alışveriş.

Birim: Birim, soyut bir kavramdır. Birbirleriyle karşılıklı mesaj alısverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine iletişim birimi adı verilir. İletişim sadece insanlara özgü bir olay değildir. İki kedinin karşılıklı miyavlamaları, onların iletişim içinde olduğunu gösterir. Karşılıklı satranç oynayan iki bilgisayarın her biri, bir --iletişim birimi-- oluşturur.

İletişim birimleri ikiye ayrılır:
a) Kaynak Birim: Kaynak birim, mesaj gönderen birimdir. Bu, konuşan kişi, miyavlayan kedi ya da satranç oynayan bir bilgisayar olabilir. Adından da anlaşılacağı gibi, kaynak birim mesajın kaynaklandığı, oluştuğu birimdir.

b) Hedef Birim: Hedef birim ise, mesajın gönderildiği birimdir. İki kişi konuşurken, konuşan kaynak, dinleyen ise hedef birim olur.


Şekil: İletişimin Öğeleri

Birbirine İlişkin Olma : Ne var ki, kaynak ve hedef birimler durağan olmayıp, dinamik birimlerdir. Konuşanın dinleyici ve bir süre sonra dinleyenin konusmacı olması gibi, kaynak ve hedef birimler sürekli fonksiyon değiştirirler. Bir başka deyişle, sadece iki yönlülük yeterli olamaz. Alınan ve verilen mesajların birbiriyle ilişkili olması da gerekir. Günlük yasamda yorgunluk, yanlış anlama, dikkati başka bir konuya verme gibi nedenlerden ötürü iletişimde ilişkinlik aksayabilir. Bu tür aksaklıklar süreklilik göstermeye başlarsa, kişinin ruhsal dengesinde bozukluk olduğundan kuşku duyulur. Gerçekten de, akılhastalarının iletişiminde gözlenebilen bu özellik, hastalığın derecesine türü hakkında ipucu veren en önemli belirtilerden biridir.

Mesaj: İnsanların karşılıklı konuşurken birbirlerine söyledikleri sözler, mesaja örnek olarak verilebilir. Ne var ki, mesajın mutlaka sözlü olması gerekmez, sözsüz mesajlarda vardır: Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, oturuş ve duruş, birer mesajdır. Önce mesajın genel bir tanımını yapalım, daha sonra ayrıntılarına inelim.
Mesaj, kaynak birimdeki içeriğin, bir seçim sürecinden geçirilmiş ifadesidir. Kaynak birimdeki içerik, duygusal ya da düşünsel olabilir. Bu noktada, iletişim, iki birim arasında birbirine ilişkin mesaj alışverişidir tanımı, tüm öğeleriyle gözden geçirilmiş bulunuyor. Simdi, iletişim modelini gözden geçirmeye hazırız. Modeller, soyut kavramları somut simgeler ve işaretlerle belirtme imkanı verirler. Bu nedenle, bir konunun açıkça tartışılabilmesi için, eğitim alanında sık kullanılırlar.

1 yorum: